p°ehled vrh¨ chov. stanice RYVE NOSTRA
A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

Tishina vom Freigut
+Backkaras Alcazar
Yvette,Yvonne,Yanish,Yashon
3. 6. 2007
 William Ryve Nostra
+Yvi legenda Aurea

Yoffrey,Yoker,
Yokie,Yofria
15.5.2010
 

Yvonne

Yvonne

Yvonne


Yvonne

Yvonne