koátka z vrhů chovné stanice RYVE NOSTRA /ukázka/:
nová koata, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/

Foto: Justin Ryve Nostra /blue/, nar. 14. 9. 2004, matka Ilyria Legenda Aurea, vrh "J ":

j

nová koata, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/
zpět na hlavní stranu