koátka z vrhů chovné stanice RYVE NOSTRA /ukázka/:
nová koata, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/

Vrhy: "K,L,M,N"

9.4. 2005 se narodily Kassandra a Kleopatra, obě SBIn 21, matka Yvi Legenda Aurea.
15.4. 2005 se narodili Lion a Lennyon, SBIn a SBIb, matka Binary Ryve Nostra.
11.5. 2005 se narodili Melissa SBIa21, Mercedes SBIa21, Michelangelo SBIa a Merlin SBIa21, matka Ilyria Legenda Aurea.
8.6. 2005 se narodil Nikolas, SBIc 21, matka Honey Tricyrtis.


Nikolas Ryve nostra


Nikolas Ryve Nostra


Michelangello Ryve Nostra


Merlin a Michelangello Ryve Nostra


Kassandra Ryve Nostra


Kleopatra Ryve Nostra


Lion Ryve NostraMercedes a Michelangelo Ryve Nostra


Michelangelo Ryve nostra


Mercedes Ryve Nostra


Michelangelo Ryve Nostra


Michelangelo Ryve Nostra


Mercedes Ryve Nostra


Michelangelo Ryve Nostra


Melissa Ryve Nostra

Kleopatra Ryve Nostra


Kleopatra Ryve Nostra


Melissa Ryve Nostra


Melissa Ryve Nostra


Kassandra Ryve Nostra


Melissa a Mercedes Ryve Nostra


Kassandra, Michelangelo a Melissa Ryve Nostra


Kassandra, Michelangelo a Melissa Ryve Nostra


Michelangelo Ryve Nostra

 

nová koata, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/
zpět na hlavní stranu