koátka z vrhů chovné stanice RYVE NOSTRA /ukázka/:
nová koata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/

Foto: matka Joanna s koaty: vrh "I"
nar. 22.3.2004
, Ifigenie /blue/, Immanuel /creme/, Ignazzio /lilac/ 

nová koata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/
zpět na hlavní stranu