koátka z vrhů chovné stanice RYVE NOSTRA /ukázka/:
nová koata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/

FOTO: matka Ivy Legenda Aurea s koaty: vrh "CH"
nar. 16.1.2004, Christopher /blue tebby/, Chiara /seal/ , Chuanita /blue tebby/

 
 

 


Spokojená rodinka, máma Ivy s koaty Christopherem, Chuanitou a Chiarou
   

nová koata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, starší/směs/
zpět na hlavní stranu